Nový vodní výměník tepla Panasonic

Divize Panasonic Heating & Cooling, zaměřující se na výzkum a vývoj energeticky efektivních řešení pro chlazení a vytápění, uvedla na trh nový výměník tepla pro řadu komerčních jednotek PACi s chladivem R32. Jako první na trhu nabízí možnost použít vodní výměník v klimatizačních systémech pro chlazení nebo ohřev vody.

Parametry nového vodního výměníku pro jednotky PACi R32 umožňují ve srovnání s VRF systémy zmenšit objem HFC chladiva v okruhu. Nové řešení je také efektivní alternativou při náhradě stávajících zdrojů tepla a chladu pro vodní systémy. Uvedení nového produktu trh je dalším krokem v plánu Panasonic 2050 Environmental Vision, kladoucí si za cíl snížit produkci skleníkových plynů a zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů.

Výměník pro jednotky řady PACi R32 má hloubku pouhých 205 mm. Nabízí flexibilní, prostor šetřící řešení, a je tak ideální pro využití v projektech menších komerčních prostor, jakými jsou např. kanceláře nebo prodejny. Výměník lze instaloval na podlahu nebo na stěnu a ušetřit tak dle požadavku uživatele podlahovou plochu. Díky hmotnosti pouhých 27 kg může jednotku naistalovat jeden člověk a pro uchycení na stěnu stačí dvojice šroubů. Snadnou údržbu po instalaci zaručuje přímý přístup k elektronice a rozvodům.

Výměník pro jednotky řady PACi R32 dovoluje připojit potrubí chladiva s maximální délkou až 90 m a představuje tak vhodné řešení pro projekty s dlouhými rozvody, kde nelze použít tepelná čerpadla Panasonic Aquarea vzduch/voda, u nichž je délka potrubí chladiva omezena do 50 metrů. Může být rovněž použit v kombinaci s Panasonic CO2 systémy, které často využívají malé prodejny pro chlazení potravin.

Na českém a slovenském trhu je tento výrobek k dispozici od 1. 1. 2020.

  • První vodní výměník tepla na trhu použitelný v klimatizačních systémech pro komerční řadu klimatizačních jednotek PACi R32.
  • Různé možnosti instalace pro úsporu místa.
  • Snadná montáž a údržba.

Pro vice informací navštivte www.aircon.panasonic.eu.

Rubriky: Firma | Napsat komentář

Poradna: Stavba na cizím pozemku

Dobrý den, zdědil jsem před nedávnem po prarodičích pozemek, na kterém bych si nyní chtěl postavit rodinný domek. Bohužel jsem při jeho prohlídce zjistil, že si na něm soused postavil garáž. Prý když ji před třemi léty stavěl, netušil, že ji staví na cizím pozemku. Já jsem však přesvědčen, že to vědět musel, protože mezi našimi pozemky se táhne mez. Rád bych teď garáž zboural, což však soused zakázal, a navíc požaduje, abych si od něj buď garáž odkoupil, nebo abych mu uhradil náklady, které na výstavbu garáže vynaložil. Mohu nechat garáž strhnout i bez svolení souseda? A musím sousedovi za garáž něco zaplatit?

Jestliže soused k umístění garáže na vašem pozemku neměl žádný soukromoprávní titul, představuje tato garáž tzv. neoprávněnou stavbu. Jak lze s takovou stavbou naložit, bude záviset na tom, kdy byla zbudována. Uvádíte, že dle sousedova tvrzení byla garáž vybudována před třemi léty, což znamená, že se na ni má aplikovat úprava zakotvená v aktuálně účinném občanském zákoníku (tj. zákoně č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014). Pakliže by však garáž ve skutečnosti byla postavena před 1. lednem 2014, řídil by se její režim předchozím občanským zákoníkem (tj. zákonem č. 40/1964 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. dubna 1964). Doporučuji proto skutečné stáří garáže prověřit, ať není pochyb, podle jaké zákonné úpravy postupovat.

Pokud jde o stavby na cizím pozemku zřízené v době od 1. ledna 2014, aktuální občanský zákoník ve svém ustanovení § 1084 odst. 1 výslovně stanoví, že takové stavby připadají vlastníkovi pozemku. Pokud tedy soused garáž na vašem pozemku skutečně vybudoval před třemi lety, vlastníkem garáže jste se stal vy a za takové situace jste oprávněn s garáží naložit dle vlastní libosti (samozřejmě v mezích právního řádu). Z pohledu otázky vlastnictví garáže je pak zcela bez významu, zdali váš soused garáž postavil na cizím pozemku vědomě, či nikoliv.

Ve dotazu uvádíte, že garáž chcete nechat zbourat. Tak můžete učinit buď svépomocí na vlastní náklady, nebo můžete soudu navrhnout, aby sousedovi přikázal garáž odstranit a váš pozemek uvést do původního stavu, a to na jeho náklady. Soud nicméně při rozhodování o takovém návrhu bude povinen přihlédnout k tomu, zdali soused garáž na pozemku postavil v dobré víře, že jde o jeho pozemek. Z rozhodovací praxe soudů pak vyplývají další hlediska, která by měla být soudem při tomto rozhodování zohledněna, např. k jakému účelu byla stavba zřízena, zda zřizovatel stavby ve stavbě bydlí, za jakých okolností byla stavby vybudována či z jakých důvodů vlastník pozemku proti stavbě nezakročil. I kdyby však soud vašemu návrhu nevyhověl, nic vám nebude bránit v odstranění garáže vlastními silami.

Pokud jde o otázku náhrady nákladů vzniklých sousedovi v souvislosti s výstavbou garáže, výše takové náhrady bude odvislá od toho, zda soused věděl, že staví na cizím pozemku (tedy nebyl v dobré víře), či zdali to nevěděl (tedy byl v dobré víře). Pokud soused garáž na pozemku postavil v dobré víře, budete povinen nahradit mu náklady účelně vynaložené na vybudování této garáže. Pokud však soused v dobré víře nebyl, zákon stanoví, že v takovém případě má práva a povinnosti jako nepřikázaný jednatel. Nebudete tedy povinen hradit mu účelně vynaložené náklady, ale pouze to, o co se reálně zvýšila hodnota pozemku zásluhou předmětné garáže. K odhadu tohoto zvýšení hodnoty pozemku doporučuji obrátit se na znalce z oboru stavebnictví.

V souvislosti s výše uvedeným si ještě dovolím poznamenat, že dobrá víra se podle současného občanského zákoníku předpokládá. To znamená, že v případě soudního sporu skutečnost, že soused v dobré víře nebyl, budete muset prokazovat vy. Pokuste se proto již nyní shromáždit potřebné důkazy, kterými by bylo možné toto tvrzení v případném soudním řízení dokázat.

Pro úplnost je třeba vás také upozornit na existenci ustanovení § 1085 odst. 1 aktuálního občanského zákoníku, na základě kterého osoba, která na cizím pozemku zřídí stavbu v dobré víře, že ji staví na vlastním pozemku, se může po vlastníkovi pozemku domáhat, aby na ni pozemek za obvyklou cenu převedl, pokud vlastník pozemku o takové stavbě věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal. Nelze proto vyloučit, že soused vedle tvrzení o své dobré víře bude navíc tvrdit, že vaši prarodiče o výstavbě garáže věděli a přesto ji nezakázali, a z tohoto důvodu bude požadovat, abyste mu pozemek pod garáží prodal. V případném soudním řízení sice tvrzení o tom, že prarodiče o výstavbě garáže skutečně věděli, bude muset prokazovat soused, nicméně z procesní opatrnosti bych vám i v tomto případě doporučila, abyste si již nyní obstaral důkazy, které by takové případné tvrzení souseda vyvrátily.

Jak jsem již v úvodu zmínila, nelze vyloučit, že se v průběhu času (například v rámci dokazování v soudním řízení) zjistí, že soused garáž ve skutečnosti zbudoval před 1. lednem 2014, a nikoliv před třemi lety, jak uvedl. V takovém případě se při řešení vaší situace bude postupovat podle předchozího občanského zákoníku. Ten výslovně nestanovil, že by se vlastníkem stavby postavené na cizím pozemku měl stát vlastník pozemku, což by ve vašem případě znamenalo, že vlastníkem garáže by byl soused, a nikoliv vy. Vy jakožto vlastník pozemku byste pak měl právo obrátit se na soud s návrhem, aby sousedovi přikázal garáž na své náklady z pozemku odstranit. Soud by však vašemu návrhu nemusel vyhovět, a to tehdy, pokud by došel k závěru, že odstranění garáže nebude účelné. Pakliže by soud došel k tomuto závěru, mohl by rozhodnout tak, že garáž s vaším souhlasem přikáže do vašeho vlastnictví, a to za náhradu, nebo by mohl zvolit i jiné řešení (například zřízení věcného břemene k vašemu pozemku, které by bylo nezbytné k výkonu vlastnického práva ke garáži, a to rovněž za náhradu). Domnívám se nicméně, že v případě, kdy se vám podaří prokázat, že soused při výstavbě garáže nebyl v dobré víře, by soud vašemu návrhu za situace, kdy garáž brání v zamýšlené výstavbě rodinného domu, spíše vyhověl.

Na závěr mi tedy dovolte shrnout má doporučení ohledně dalšího postupu. V první řadě shromážděte věrohodné důkazy prokazující, že si soused byl vědom toho, že garáž staví na cizím pozemku, a současně prověřte skutečné datum zhotovení garáže. Pokud zjistíte, že se sousedovo tvrzení o stáří garáže zakládá na pravdě, nechte si znalcem odhadnout, o kolik se zvýšila hodnota pozemku v důsledku garáže. Na základě takto získaných informací a podkladů se pak pokuste dohodnout se sousedem na smírném vyřešení věci. V případě, že takové jednání bude bezvýsledné, nezbude, než garáž vlastními silami zbourat, či podat k soudu proti sousedovi návrh na přikázání odstranění garáže z Vašeho pozemku.

Mgr. Nikola Neumanová

bpv Braun Partners s.r.o.

Rubriky: Právo a legislativa - Poradna | Napsat komentář

V Česku ubylo o třetinu smrtelných pracovních úrazů

V ČR se snížila celková pracovní úrazovost u zaměstnanců, meziročně o 3,5 % na 23 218 případů. Počet smrtelných úrazů klesl dokonce o celou třetinu, na 40, a jedná se vůbec o nejnižší počet fatálních případů za posledních 12 let. Vyplývá to z nejnovějších statistik ČSÚ za 1. pololetí roku 2019.

O třetinu méně mrtvých. Nejlepší výsledek ve firmách za 12 let

„Za smrtelnými úrazy stojí výhradně mužské profese. Je to dáno tím, pracují v nejrizikovějších oborech, například v těžbě, zpracovatelském průmyslu nebo stavebnictví. Třetinový pokles úrazů je významný a za posledních 12 jde o nejlepší celkový výsledek z hlediska prevence pracovní úrazovosti ve firmách. Smrtelné úrazy u žen jsou méně časté a jejich výskyt od roku 2015 více méně stagnuje na dvou až třech případech za pololetí,“ srovnává Ondřej Švadlenka ze společnosti Ardon Safety, která se zabývá analýzou rizik na pracovišti v průmyslových firmách.

Lehkomyslnost. Konstantní příčina smrtelných úrazů

Podle Ondřeje Švadlenky z Ardon Safety stojí za úbytkem smrtelných úrazů více faktorů. Patří mezi ně i sílící tlak velkých firem na prevenci úrazovosti a rostoucí ochota do dalších investic. „I přes tyto snahy je třeba počítat s konstantními riziky. Například u žen dochází k smrtelným úrazům nejčastěji v dopravě a skladování, rizikový je rovněž zpracovatelský průmysl. Bez rozdílu pohlaví hraje při smrtelných úrazech velkou roli lehkomyslnost zaměstnanců. Mohu zmínit případ pracovníka, který si kvůli fotografii vlezl z frajeřiny do lisu, který jiný kolega omylem zapnul.“

Petr Kaňka, školitel bezpečnosti práce z Bureau Veritas, k tomu dodává: „Každý druhý smrtelný pracovní úraz se stává mužům při práci ve výškách a nejrizikovější segment je stavebnictví. V obecném smyslu jsou nejrizikovější nováčci v prvních 30 měsících u nového zaměstnavatele, kterým se stane půlka všech vážných úrazů. Druhá polovina připadne na všechny ostatní, statisticky významné zvýšení úrazovosti je u zkušených rutinérů – mužů kolem 54 roku věku.“

Podíl žen na neschopenkách zvyšují nemoci a mimopracovní úrazy

Jak ukazují data ČSÚ, v prvním pololetí loňského roku denně chybělo na pracovišti 73 tisíc lidí kvůli pracovní neschopnosti způsobené úrazem. Pokud připočteme i zaměstnance na neschopence kvůli nemoci, číslo se zvýší na 229 712 lidí. Jedná se o nejvyšší průměrný denní stav práce neschopných zaměstnanců od prvního pololetí roku 2008.

„Dvě třetiny všech pracovních úrazů připadnou na muže a jedna třetina na ženy. Ženy ale tráví v pracovní neschopnosti stále více času, zejména kvůli nemocem a mimopracovním úrazům. Od roku 2012 počet prostonaných dní u žen narostl o více než dvě pětiny a výrazně přesáhl 12 milionů dní,“ uzavírá Petr Kaňka, školitel bezpečnosti práce z Bureau Veritas.

Rubriky: Ekonomika | Napsat komentář

Wienerberger fórum 2020

Odborná konference pro projektanty, architekty a stavitele právě startuje. Již devátým rokem pořádá společnost Wienerberger, lídr v oblasti keramických stavebních materiálů, odbornou konferenci Wienerberger fórum, která se uskuteční v sedmi českých městech v období od 9. 1. do 4. 2. 2020.

Již devátým rokem pořádá společnost Wienerberger, lídr v oblasti keramických stavebních materiálů, odbornou konferenci Wienerberger fórum, která se uskuteční v sedmi českých městech v období od 9. 1. do 4. 2. 2020. Program konference je připraven tak, aby projektanti, architekti, studenti a stavební společnosti načerpali nové poznatky a trendy z oblasti stavebnictví a systémového řešení Wienerberger. „Návštěvníci se budou moci seznámit s množstvím praktických informací a novinek z oblasti legislativy, digitalizace ve stavebnictví a s novými konstrukčními řešeními. Budeme se věnovat také zdravému bydlení v našem programu domu budoucnosti e4,“ přibližuje obsah přednášek Wienerberger fóra 2020 Ing. Kamil Jeřábek, jednatel společnosti Wienerberger.

Účast na Wienerberger fóru 2020 je bezplatná a semináře jsou akreditovány v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT (1 bod) a ČKA (2 body). Novinkou letošní konference bude téma týkající se řešení konstrukčních detailů systémů Porotherm a Tondach včetně jejich návaznosti na další výrobce stavebních materiálů značek Vekra, Semmelrock, Velux, Schiedel a Baumit.

Program Wienerberger fóra 2020 zahrnuje tyto přednášky:

– Změny v legislativě od roku 2020 a jejich důsledek na práci projektanta, Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D. (CSI),

– iRoof: výhody nového řešení nadkrokevní izolace šikmé střechy, Ing. Hynek Stančík, Ph.D. Představení nástrojů pro 3D projektování a BIM, Ing. arch. Martin Tichý,

– Konstrukční detaily a jejich dopad na vlastnosti stěn, Ing. Robert Blecha,

– e4 dům: Nový trend v moderním stavebnictví, Ing. Daniel Uskokovič,

– Jak v létě nepřehřát podkroví, Ing. Hynek Stančík, Ph.D.,

– Řešení konstrukčních detailů od průmyslových partnerů v návaznosti na cihelný sytém, Jan Huber, DiS.,

– Provádění fasád domů z cihlových pásků Terca, Ing. Robert Blecha,

– Statika vícepodlažních budov a zajímavosti z praxe, Ing. Ivo Petrášek.

Wienerberger fórum 2020, jedna z největších a nejprestižnějších vzdělávacích akcí ve stavebnictví, bude zahájeno dne 9. 1. 2020 v Českých Budějovicích. Další destinace jsou 14. 1. 2020 Praha, 21. 1. 2020 Ostrava, 23. 1. 2020 Olomouc, 28. 1. 2020 Brno, 30. 1. 2020 Plzeň a 4. 2. 2020 Hradec Králové, kde semináře zaměřené na aktuální vývoj, trendy a novinky ve stavebnictví vyvrcholí.

Rubriky: Ekonomika, Firma, Pozvánky, Soutěže | Napsat komentář

Firmy loni rostly, vlastníci jsou spokojeni

Největším hráčům českého stavebního trhu se v minulém roce dařilo jak v oblasti tržeb, tak i z hlediska hospodářských výsledků. Obraty i zisky firem v posledním roce rostly a podle všech předpokladů bude tento pozitivní vývoj pokračovat i v letošním roce. Do žebříčků největších stavebních firem za rok 2018 jsme zařadili 143 podniků s tržbami nad 149 milionů korun a 52 výrobců stavebních hmot s obratem nad 270 milionů korun.

Ekonomická data pro pravidelnou ročenku časopisu Stavitel – Časopis českého stavebnictví – již deset let připravuje mezinárodní hospodářská databanka Creditreform.

Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení finančních rizik. Creditreform je přímo zastoupen ve 23 evropských zemích a v Číně prostřednictvím 162 poboček a zaměstnává více než 4.000 pracovníků. Na portálu www.e-creditreform.cz nabízí firemní databázi s téměř 88 miliony firemních informací a uživatelé portálu tak mohou získat údaje o podniku z jakékoliv země světa.

Obrat přes 200 miliard

Významné české stavební firmy zařazené do letošního srovnání dosáhly v minulém roce celkového obratu ve výši 200,8 miliard Kč. To je růst oproti roku 2017 o více než 9,4 %, kdy stejná skupina firem utržila 183,4 miliard korun. Významně se pak zvýšila jejich profitabilita. Po letech stagnujících či klesajících zisků největší stavební firmy docílily v roce 2018 celkového zisku před zdaněním 5,69 mld. Kč, kdežto o rok dříve činil jejich zisk 4,04 mld. Kč.

Hrubý zisk tak největším stavebním firmám rostl o 40 %. Podobného růstu zisku dosáhla tato množina podniků naposledy v letech 2015/2016 (cca + 30 %), v loňském srovnání naopak zisky klesly o 12 %. K vyšší rentabilitě jistě pomohlo i velmi střídmé zvýšení počtu zaměstnanců, a sice o pouhé 1 %. V roce 2018 významné stavební firmy evidovaly celkem 36 277 zaměstnanců, což je nárůst o 320 osob oproti roku 2017 (celkem 35 957 zaměstnanců). Svědčí to o době nastavených výrobních procesech největších stavbařů, kteří byli schopni v téměř stejném personálním obsazení vygenerovat vyšší tržby, ale zejména znatelně zvýšit svou ziskovost.

Výrobci stavebních hmot díky zvýšené poptávce na trhu utržili za rok celkem 75,58 miliard Kč, tedy o 9,6 % více, než stejná skupina firem v roce 2017 (celkem 68,97 mld. Kč). Rentabilita jejich tržeb je dlouhodobě na velmi dobré úrovni a také v roce 2018 překonali rok předešlý. V roce 2018 činil jejich kumulovaný hrubý zisk 6,79 miliard Kč, a to znamenalo nárůst o 10,5 % oproti roku 2017, kdy tato skupina dosáhla zisku 6,15 mld. Kč.

Bankroty velkých stavebních firem

Ani dobrý vývoj na stavebním trhu však neznamená automatický úspěch a za minulý rok jsme zaznamenali také krachy významných firem v tomto sektoru. Insolvenční návrh z listopadu 2018 na společnost PSJ, a.s., IČ 25337220, skončil prohlášením úpadku společnosti dne 6. 12 .2018. Tato firma dosáhla ještě v roce 2016 na tržby ve výši necelých 3 miliard Kč. Dalším velkým hráčem v tomto oboru, který podlehl tržním rizikům spojeným se zahraničními projekty, je společnost EUCIA CZ, a.s., IČ 13694341 (dříve PSG-International a.s.), která sama na sebe podala v prosinci 2018 insolvenční návrh a v průběhu letošního roku byla schválena reorganizace podniku.

Jiří Kučera

Přinášíme „ochutnávku“ z tabulek, tak jak vyšly v říjnové příloze časopisu STAVITEL a připravila je databanka Creditreform:

 

Rubriky: Ekonomika | Napsat komentář

Uzávěrka studentské architektonické soutěže se blíží

Tématem 12. ročníku studentské architektonické soutěže Central Group je “Unikátní stavba na komplikovaném místě v Praze“. Uzávěrka pro odevzdání soutěžních návrhů je již 15. ledna 2020. Soutěží se dohromady o 175 000 korun a prestižní stáž u renomovaného architekta Josefa Pleskota. O vítězi rozhodne odborná porota na konci ledna. Výsledky pak budou vyhlášeny v únoru na galavečeru Central Group v Obecním domě.

V našem hlavním městě je celá řada nejrůznějších míst, která jsou stavebně na první pohled neuchopitelná. Jsou to často drobné či komplikované pozemky, které i přesto mohou mít velmi zajímavý potenciál. Ukázal to i minulý ročník, do kterého studenti přihlásili bezmála 40 soutěžních návrhů. „Téma loňského ročníku soutěže mělo mezi studenty i odbornou veřejností velký ohlas. Proto jsme se rozhodli v novém ročníku soutěže s tímto atraktivním tématem pokračovat. Chceme poznat další místa v Praze, která si doslova říkají o nějaké zajímavé využití a netradiční řešení. Jsem přesvědčen, že je studenti i letos v Praze najdou a přijdou opět s dalšími originálními nápady,“ komentoval zadání soutěže šéf Central Group Dušan Kunovský.

Studenti budou moci do soutěže zpracovat zcela nový návrh nebo přihlásit všechny své školní práce z uplynulých tří let, které podle jejich názoru splňují kritéria zadání. Nesmí se však jednat o návrhy, které odevzdali v minulém ročníku soutěže. Na hodnocení projektů se budou podílet přední odborníci v již tradiční sestavě: historik architektury Zdeněk Lukeš, popularizátoři architektury Adam Gebrian s Davidem Vávrou nebo vítěz jednoho z dřívějších ročníků studentské soutěže a dnes již renomovaný architekt nové generace Ondřej Chybík.

„Téma soutěže je velice silné, protože najít si nějaké nečekané místo a přemýšlet o něm, co by se tam dalo udělat a jak ho provázat s okolím, je myslím něco, co je vzrušující ať už pro studenta, nebo hotového architekta,“ ocenil zadání soutěže předseda poroty Zdeněk Lukeš.

Vítěz získá finanční odměnu 100 tisíc korun a také stáž v ateliéru slavného českého architekta Josefa Pleskota. Druhý nejlepší návrh potom 50 tisíc a třetí 25 tisíc korun. Stáž u Josefa Pleskota velmi kladně hodnotil například vítěz jednoho z předchozích ročníků Václav Ulč: „Měl jsem možnost nahlédnout doslova pod pokličku místa, kde vznikají tak výrazné projekty. Už na začátku nás Josef Pleskot upozornil na to, že se nejedná o žádné místo zázraků. Přesto všichni vidí, že tam vznikají opravdu výjimečné stavby a podle mého názoru je to právě osobností architekta Pleskota, který i v běžném prostředí dokáže podávat takové výkony.“

Studenti mohou své práce přihlašovat v souladu se soutěžními podmínkami až do 15. ledna 2020. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni v 13. února 2020 na galavečeru Central Group v Obecním domě. Podrobnosti a soutěžní podmínky jsou zveřejněny na stránkách www.central-group.cz/architektonickasoutez. K dispozici jsou zde i reportáže z loňského zasedání poroty a oceněné návrhy z předchozích ročníků soutěže.

Rubriky: Soutěže | Napsat komentář

ÚSPORNÝ DŮM 2019

Soutěžní přehlídka ÚSPORNÝ DŮM zahájila dne 16. 12. 2019 hlasování veřejnosti. Každý může dát svůj hlas nejzajímavější úsporné novostavbě nebo rekonstrukci na www.soutez-uspornydum.cz, a to až do 31. 1. 2020 do 12 hodin.

Do soutěžní přehlídky se letos přihlásilo 52 staveb, z toho bylo 39 novostaveb a 13 rekonstrukcí. Do užšího výběru, ze kterého bude veřejnost vybírat svou vítěznou stavbu, postupuje 20 novostaveb a 7 rekonstrukcí. Soutěžící stavby jsou různých tvarů i výšek, z různých konstrukčních materiálů a využívají různé technologie. Každá splňuje podmínku kolaudace a požadavky na energetickou náročnost. Rekonstrukce rodinných domů odpovídají podmínkám programu Nová zelená úsporám, rekonstrukce veřejných budov pak podmínkám Operačního programu Životní prostředí. Odborná porota hodnotila architekturu, konstrukční, technické i technologické řešení staveb.

REKONSTRUKCE I NOVOSTAVBY MAJÍ STEJNOU ŠANCI

Každý hlasující má k dispozici tři hlasy, které může libovolně rozdělit mezi kategorie PASIVNÍ NOVOSTAVBA a ÚSPORNÁ REKONSTRUKCE. Pokud chce hlasující soutěžit i o ceny, musí zároveň odpovědět na soutěžní otázku. Hlasování bude ukončeno 31. 1. 2020 ve 12 hodin.

Ve hře je 120 000 Kč, týden s elektromobilem anebo let BALÓNEM…

Mezi odměnami jsou finanční ocenění 1x 60 000 Kč, 2x 30 000 Kč a víkendové pobyty v pasivním domě v Českém ráji. Na výherce z řad hlasujících čeká zapůjčení elektromobilu na týden. Vítěz hodnocení generálního partnera, kterým je Hypoteční banka, a.s, si bude moci prohlédnout svou vítěznou stavbu z ptačí perspektivy v balonu a získá k tomu balíček finančních služeb. Všichni hlasující získají čestné vstupenky na veletrh FOR PASIV 2020, na kterém proběhne 6. února slavnostní předání cen. V kategorii novostaveb i v kategorii rekonstrukcí budou uděleny dvě ceny odborné poroty, dále bude udělena Cena generálního partnera a Cena veřejnosti.

Jaké stavby bojují o Váš hlas?

V kategorii PASIVNÍ NOVOSTAVBA se představují rodinné domy zděné i dřevostavby, bytové domy, základní i mateřská škola a dokonce nemocnice. 

Ukázky soutěžních objektů

Všechny soutěžní stavby najdete na www.soutez-uspornydum.cz

 

Rubriky: Soutěže | Napsat komentář

Nové sprchové žlábky Advantix Cleviva

Koupelna je místem, kde se chceme cítit příjemně. Tomu odpovídají i vysoké požadavky na její vzhled. Toužíme, aby naše koupelna byla originální, osobitá a abychom do ní mohli zakomponovat i své vlastní nápady. Těmto přáním vychází vstříc jednoduché a přitom elegantní řešení v podobě nového sprchového žlábku Advantix Cleviva [http://bit.ly/2Rz8L6G], který nabízí špičkový koupelnový design a současně vysoce variabilní použití.

Stavební skladba sprchového žlábku Advantix Cleviva. (Foto: Viega)

Všechny sprchové žlábky Advantix Cleviva jsou snadno a rychle smontovatelné a dají se skvěle kombinovat s různými styly koupelnového vybavení. Rošt pro sprchový žlábek je dodávaný ve dvou variantách, a to s jedním nebo dvěma vtokovými otvory s hranatými nebo kulatými konturami. Největší předností žlábku Advantix Cleviva je jeho materiál – 4 mm silná nerezová ocel 1.4301. Ta je odolná vůči zkroucení a ohýbání, tudíž se nedá zdeformovat. Díky speciální úpravě povrchu je voda optimálně vedena k jednobodovému odtoku. Výsledkem je plynulé odtékání vody. Vedle standardního odtoku pro stavební výšku 95 mm a více je k dispozici rovněž plochý odtok pro rekonstrukce se stavební výškou od 70 mm.

Sprchové žlábky Advantix Cleviva nabízí špičkový koupelnový design a současně vysoce variabilní použití. (Foto: Viega)

Mimořádné vlastnosti

Rošty sprchových žlábků Cleviva jsou snadno vyměnitelné, což oceníte hlavně při renovaci koupelny. Žlábky mohou být umístěny kdekoliv v dlažbě: uprostřed místnosti, na straně nebo přímo u stěny. Při montáži se dá výška i délka sprchového profilu přizpůsobit konkrétním montážním podmínkám, stejně jako umístění odtokového potrubí. Délku sprchového žlábku lze libovolně upravovat v rozmezí 300 – 1200 mm, např. úhlovou bruskou s nerezovým kotoučem. Sprchový profil je ukončen rovnou ploškou, takže lze za sebou bez omezení instalovat více sprchových žlábků najednou, přičemž opticky působí zcela kompaktně, jako jeden celek. Advantix Cleviva zkrátka umožňuje plánovat sprchu přesně na míru požadavkům investora.

Obkladači zase ocení montážní vychytávky, jako je například tvarovka pro výškové vyrovnání nebo těsnicí manžeta. Tvarovka umožňuje vyrovnávat rozdíly až o 35 mm, čímž umožňuje pokládku velmi tenké dlažby nebo naopak i robustního kamene. Těsnicí manžeta je z již výroby připevněna na držáku, která se jednoduše zasune do odtokové příruby. Spolehlivě tak lze jedním pohybem vyřešit stoprocentní utěsnění okolí celého odtoku.

Hygiena spojená s pohodlím

Jednoduchá instalace znamená i snadnou údržbu. Prostor odtoku je koncipován tak, že pod otevřeným odtokovým profilem nevznikají žádná místa, kde by se mohly usazovat nečistoty. Rošt proto není potřeba vyndávat. Současně je však zápachový uzávěr i odtokový prostor v případě potřeby snadno dostupný.

Rošt pro sprchový žlábek Advantix Cleviva je dodávaný ve dvou variantách, a to s jedním nebo dvěma vtokovými otvory s hranatými nebo kulatými konturami. (Foto: Viega)

Ačkoliv je sprchový žlábek Advantix Cleviva na trhu jen krátce, může se již pochlubit významným oceněním – German Design Award 2020.

 

Rubriky: Firma | Napsat komentář

V Mostě už roste nová pobočka KUHN-BOHEMIA

Do jednoho roku vyroste v Mostě nová pobočka společnosti KUHN-BOHEMIA – výhradního distributora stavebních strojů Komatsu v České republice. Bude stát na pozemku o velikosti 15 tisíc metrů čtverečních (1,5 ha) v průmyslové zóně Lajsník, kterou vybudovalo město Most s cílem rozvíjet průmysl a vytvářet nová pracovní místa.

 

Budova nové pobočky se zastavěnou plochou 1400 m2 nabídne vedle administrativního zázemí v první fázi především moderní středisko pro prodej a servis širokého sortimentu stavebních strojů Komatsu, jeřábů Palfingera strojů značky Ammann, jejichž výhradním prodejcem je společnost KUHN-BOHEMIA od roku 2018.

Podoba mostecké pobočky bude v souladu s architektonickou koncepcí poboček této velikosti ve skupině KUHN HOLDING, kde hlavní roli hraje cílená přesná funkčnost a komplexnost. „Jedná se o velmi jednoduchou a účelnou budovu s osobitým architektonickým stylem Heinricha Jungwirtha, rodinného architekta majitelů skupiny KUHN pana Güntera Kuhna a jeho synů Stephana a Andrease,“ popsal ředitel KUHN-BOHEMIA Daniel Sys.

Ředitel KUHN-BOHEMIA Daniel Sys

Podle jeho slov byl pozemek od města Most zakoupen v létě 2017, následně bylo zahájeno projektování a návazně odstartovalo dvoufázové stavební řízení formou územního rozhodnutí a stavebního povolení. To bylo vydané letos na konci listopadu a hned poté začaly stavební práce. „Vzhledem k tomu, že jsme od léta soutěžili cenu a dodavatele stavby, byli jsme schopni okamžitě zahájit výstavbu. Stavbu pro nás realizuje firma Porr, která stavěla naší centrálu v Praze,“ uvedl Daniel Sys.

Celkové náklady na vybudování nové pobočky včetně technologií a vnitřního vybavení dosáhnou 80 miliónů korun.

Hlavním důvodem k zahájení tohoto projektu byla skutečnost, že stávající budova mostecké pobočky v pronajatém areálu v Čepirohách již nedopovídala potřebám a velikosti obchodu realizovanému v tomto regionu severozápadních Čech a ani neumožňovala další rozvoj. „Komatsu stroje jsou velmi oblíbené v uhelných společnostech Mostecka a Sokolovska a v době avizovaného útlumu těžby uhlí v dalších letech roste potřeba zákazníků na celkové opravy a repase jejich stávajících strojů. Proto naše pobočka prvořadě bude poskytovat rebuildy strojů, ale i běžný servis a opravy,“ konstatoval Daniel Sys.

Rubriky: Firma | Napsat komentář

Ochrannou přilbou zvyšujete šanci na přežití

„Úrazy hlavy patří pro pojišťovny k těm nejzávažnějším a nejnákladnějším. V kombinaci s úrazy páteře se jedná o úplně nejsložitější události i z pohledu řešení na místě, zapojení záchranných složek, následné léčby a administrativního vyřízení pojistného nároku. A také případné repatriace klienta do ČR, stane-li se úraz v cizině. Takový speciální letecký transport může vyjít i na milion korun,“ říká Eva Svobodová, tisková mluvčí Uniqa pojištovny.

Nejčastěji dochází k úrazům hlavy při zimních sportech, pádech ze žebříků na zahradě, anebo při skocích do neznámé vody. Také na in-line bruslích, kde bývají následky lehčí. „Každý rok řešíme několik stovek takových zranění,“ dodává Eva Svobodová.

Ochranné přilby mají nezastupitelné místo v zaměstnání. Některé z nich mají odvětrávání, jako například pro práci na pozemních a inženýrských stavbách. Ve farmacii a v chemickém provozu mají přilby odvětrávání z pochopitelných důvodů jenom vzadu. Ochrannou přilbu zcela bez odvětrávání používají například elektrikáři. „Jakmile dojde k narušení, prasknutí nebo poškození skořepiny přilby je nutné ji okamžitě vyměnit. Obvyklá životnost pracovních přileb je do 5 let,“ říká Jan Chovanec, zástupce obchodního ředitele Canis Safety, výrobce a prodejce pracovních oděvů, bot a rukavic. Díky kvalitě ochranných přileb se zvyšuje pohodlí, což vede k vyšší produktivitě. „Přilba musí správně dosednout na hlavu a pomocí stahovacího kolečka si uživatel nastaví její optimální upevnění, dodává Jan Chovanec s tím, že pokud přilba upínací kolečko nemá, utáhne se pomocí pásky.

Vedle hlavy je ale nezbytné chránit i zrak, dýchací cesty a sluch. Jak vyplývá ze statistik Českého statistického úřadu, v prvním pololetí letošního roku se stalo 40 smrtelných pracovních úrazů (37 muži a 3 ženy) a závažných pracovních úrazů s hospitalizací nad 5 dnů bylo od ledna do června 551. Nejméně rizikovým se jeví odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví s 42 pracovními úrazy, naopak nejvíce pracovních úrazů s délkou pracovní neschopnosti delší než 3 dny se v 1. pol. 2019 událo ve Zpracovatelském průmyslu.

Rubriky: Ekonomika | Napsat komentář